Alsiko logo

Vatrodojavni i plinodojavni sustavi

26 godina s Vama!

Primarna namjena vatrodojavnog alarmnog sustava je rana detekcija požara kako bi se zaštitili životi i imovina. Vatrodojavni i/ili plinodojavni sustav sastoji se od centralne jedinice, detektora, uređaja za signalizaciju i dojavu požara.

ZAŠTITA OD POŽARA

ZAŠTITA OD PLINA

ZAŠTITA IMOVINE